Facebook
Promotraffic – marketing internetowy, pozycjonowanie stron wwww
+48 512 044 729
PL EN

Fundusze unijne

Kraków, 04.01.2016 r.

Informujemy o wynikach postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 2/POIR/2015 z dnia 22.12.2015. Wybranym oferentem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Kraków, 21.12.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę[1]

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”,

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-202 

 

 

1 o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

Pobierz