Zapytanie ofertowe POIR.03.03.03-12-0013/16 Usługa doradcza/szkolenie z dnia 01.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand nr POIR.03.03.03-12-0013/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PromoTraffic Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.

I. Zamawiający:
PromoTraffic Sp. z o.o.
Ul.Wadowicka 8
30-415 Kraków
email: biuro@promotraffic.pl
tel.: + 48 12 307 07 05

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

III. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:
Robert Stolarczyk, r.stolarczyk@promotraffic.pl

III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
– zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorcy PromoTraffic Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy PromoTraffic Sp. z o.o. realizowanych w ramach Projektu
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand nr POIR.03.03.03-12-0013/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

DORADZTWO
W związku z realizacją strategicznego celu Przedsiębiorstwa – ekspansją produktów PromoTraffic na nowe rynki docelowe, w szczególności na rynek USA, wymagane jest posiadanie odpowiedniej strategii, w której określa się ścieżkę rozwoju Firmy.
Głównym celem doradztwa będzie określenie w sposób kompleksowy i długofalowy strategii eksportowej firmy
PromoTraffic oraz rekomendacja działań do realizacji. Rezultatem usługi doradczej będzie sporządzona kompleksowa Strategia Działalności Eksportowej Firmy PromoTraffic, która będzie zawierać:
– Analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanego
produktu
– Analizę i wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron (rynek USA)
– Analizę konkurencyjności produktu na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i
mocnych stron
– Opis wyznaczonych celów
– Strategię eksportową w zakresie produktu
– Wskazanie i uzasadnienie wyboru Działań służących realizacji Strategii eksportowej
– Szacowane koszty wdrożenia opracowanej Strategii eksportowej
– Wstępny harmonogram wdrażania
Strategii eksportowej
Strategia będzie sporządzona w oparciu o wybrane instrumenty (działania) wskazane we wniosku o dofinansowanie.

SZKOLENIE
W związku z realizacją strategicznego celu Przedsiębiorstwa, jakim jest umiędzynarodowienie działalności w kierunku USA koniecznym jest zakup usługi szkoleniowej, dzięki której Wnioskodawca posiądzie wiedzę z zakresu:
– sposobów poszukiwania i nawiązywania partnerów z USA (wysyłka ofert,organizacja spotkań handlowych,przeprowadzenie negocjacji handlowych z kontrahentami z USA itd. Dzięki udziału w szkoleniu Wnioskodawca pozna sposoby pozyskania nowych partnerów handlowych z USA, co umożliwi w przyszłości budowanie długotrwałych relacji pomiędzy PromoTraffic a kontrahentem.
– dostosowania produktu pod względem marketingowym do przyszłego odbiorcy z USA
– Firma szkoleniowa wskaże, na jakie aspekty zwraca szczególną uwagę potencjalny klient z USA (preferencje wynikające z cech narodowych i kulturowych). Umożliwia to dopasowanie oferty do przyszłych odbiorców z USA.

V. Termin realizacji zamówienia (umowy):
Świadczenie usług doradczych: od daty zawarcia umowy – do 31.03.2017 r.
Przeprowadzenie szkolenia: 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r.

VI. Warunki płatności:
Do uzgodnienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór),
nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór),
posiadają min 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa dot. umiędzynarodowienia Przedsiębiorcy oraz w zakresie szkoleń dot. umiędzynarodowienia Przedsiębiorcy
posiadają wiedzę i doświadczenie tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji należytym wykonaniu podobnych zamówień do stanowiącego przedmiot zamówienia,
posiadają potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku,
2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór).
3. Ocena spełniania wymogu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5) Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
6) Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
8) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
9) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
11) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13) Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
14) Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
15) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
17) Przesłanki odrzucenia oferty:
– jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– zostanie złożona po terminie składania ofert,
– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
– nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

IX. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
– Cena
– Kwalifikacje konsultanta / konsultantów związane z prowadzeniem szkoleń oraz doradztwa w
zakresie umiędzynarodowienia Przedsiębiorcy – ilość i dla kogo przeprowadzone było doradztwo oraz szkolenia

Zasady oceny kryterium „Cena” – 80 pkt:
C min
X c = ———— x 80 pkt.
Ci
gdzie:
Xc – wartość punktowa ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena w ofercie „i”

Zasady oceny kryterium „Kwafikacje” – 20 pkt.:
-przeprowadzenie doradztwa dla 2 firm oraz przeprowadzenie szkolenia dla 2 firm – 5 pkt.
– przeprowadzenie doradztwa dla 3-5 firm oraz przeprowadzenie szkolenia dla 3-5 firm – 10 pkt.
– przeprowadzenie doradztwa dla więcej niż 5 firm oraz przeprowadzenie szkolenia dla więcej niż 5 firm – 20 pkt.

X. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2017 do godziny 17.00 w formie papierowej bezpośrednio w siedzbie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w ramach Projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand nr POIR.03.03.03-12-0013/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub w formie elektronicznej na adres: biuro@promotraffic.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych


certyfikaty i wyróżnienia


European Search Awards 2017 & 2018

finalista w kategorii BEST PPC CAMPAIGN i BEST SMALL PPC AGENCY

Google Premier Partner Awards 2017

finalista w kategorii Growing Business Online Innovation

Ekomersy 2017

II miejsce w kategorii "Najlepsza agencja wspierająca generowanie sprzedaży"

Google Premier Partner

należymy do 2% najlepszych partnerów Google na świecie

Raport agencje interaktywne 2017

Najlepiej oceniona przez własnych klientów agencja SEO/SEM w raporcie