Zapytanie ofertowe RPMP.03.03.02.-IP.01-12-008/16 Doradztwo – Pomoc prawna z dnia 02.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP nr RPMP.03.03.02.-IP.01-12-008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, PromoTraffic Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych związanych z obsługą prawną na docelowych rynkach zagranicznych.

I. Zamawiający:
PromoTraffic Sp. z o.o.
Ul.Wadowicka 8
30-415 Kraków
email: biuro@promotraffic.pl
tel.: + 48 12 307 07 05

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozjowu Regionalnego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.)

III. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:
Robert Stolarczyk, r.stolarczyk@promotraffic.pl

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79100000-5 – Usługi prawnicze
79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego
85312320-8 – Usługi doradztwa
zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

V. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na docelowy rynek zagraniczny (umowy prawne).

Niniejszy koszt jest niezbędny do realizacji zadania, ponieważ przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej PromoTraffic. Brak ustaleń na poziomie sporządzania klauzul, negocjacji warunków formalno-operacyjnych, czy odniesień do właściwych regulacji prawnych może generować utrudnienia we współpracy. Pozwoli to na uniknięcie ryzyka potencjalnych sporów sądowych i długofalowych straty finansowe.

RYNEK DOCELOWY:
– Wielka Brytania
– Stany Zjednoczone

DORADZTWO:
– Doradztwo z zakresu umów prawnych (międzynarodowych) podpisywanych z kontrahentami z Wielkiej Brytanii
– Doradztwo z zakresu umów prawnych (międzynarodowych) podpisywanych zkontrahentami z USA

Usługa obejmuje:
– Doradztwo w zakresie uregulowań prawnych umów w obrocie międzynarodowym;
– Prowadzenie procesu przedkontraktowego w umowach z partnerami zagranicznymi;
– Reprezentacja i pełnomocnictwa w kontraktach w obrocie międzynarodowym;
– Tworzenie umowy w obrocie międzynarodowym (zawartość, ważność umowy,
typy umów, układ umowy i jego znaczenie, klauzula wyboru prawa);
– Doradztwo w zakresie relacji prawne sprzedający – kupujący, gwarancje i rękojmia w umowach z
kontrahentami;
– Doradztwo w zakresie klauzul zabezpieczających realizację kontraktów w obrocie międzynarodowym;
– Wprowadzanie zmian do umów wykonanych z kontrahentem zagranicznym;
– Rozwiązywanie umów, dochodzenie roszczeń i sposoby egzekucji w umowach w obrocie
międzynarodowym.

VI. Termin realizacji zamówienia (umowy):
Termin realizacji zadania maj 2017 r.

VII. Warunki płatności:
Do uzgodnienia.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór),
nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór),
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych albo ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze, tj. posiadają tytuł radcy prawnego albo adwokata;
b) spółki o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych;
c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze;
d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 05.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
(ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutowało odrzuceniem oferty)
posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych związanych z obsługą prawną na rynkach zagranicznych. (ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutowało odrzuceniem oferty)
dysponują potencjałem osobowym i techniczny potrzebnym do wykonania zamówienia (ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutowało odrzuceniem oferty)
2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór).
3. Ocena spełniania wymogu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
2. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5) Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
6) Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów
8) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
9) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
11) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13) Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
14) Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
15) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
17) Przesłanki odrzucenia oferty:
– jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– zostanie złożona po terminie składania ofert,
– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów
– nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

X. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium „Cena” – 80 pkt:
C min
X c = ———— x 80 pkt.
Ci
gdzie:
Xc – wartość punktowa ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena w ofercie „i”

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” – 20 pkt.:
– do 2 referencji – 5 pkt.
– 3-5 referencji – 10 pkt.
– powyżej 5 referencji – 20 pkt.

XI. posób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2017 r. do godziny 17.00 w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług doradczych związanych z obsługą prawną na docelowych rynkach zagranicznych w ramach Projektu Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP nr RPMP.03.03.02.-IP.01-12-008/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub w formie elektronicznej na adres: biuro@promotraffic.pl.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załacznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Aneks z dnia 19.06.2017 do zapytania ofertowego „Doradztwo – Pomoc prawna”


certyfikaty i wyróżnienia


European Search Awards 2017 & 2018

finalista w kategorii BEST PPC CAMPAIGN i BEST SMALL PPC AGENCY

Google Premier Partner Awards 2017

finalista w kategorii Growing Business Online Innovation

Ekomersy 2017

II miejsce w kategorii "Najlepsza agencja wspierająca generowanie sprzedaży"

Google Premier Partner

należymy do 2% najlepszych partnerów Google na świecie

Raport agencje interaktywne 2017

Najlepiej oceniona przez własnych klientów agencja SEO/SEM w raporcie