Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.promotraffic.pl

Niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.promotraffic.pl” (dalej: „Polityka”) określa cele i zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.promotraffic.pl (dalej: „Serwis”) niezbędne do obsługi zgłoszeń Usługobiorców celem świadczenia żądanej przez Usługobiorcę usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Promotraffic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449737, REGON 122776631, NIP 676-24-61-932, której kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Usługodawca”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na potrzeby niniejszej Polityki, zawarte w niniejszym ppkt. 1 terminy będą miały następujące znaczenie:

Usługodawca – Promotraffic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449737, REGON 122776631, NIP 676-24-61-932, której kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł (opłacony w całości),

Newsletter – informacje handlowe związane z prowadzoną przez Usługodawcę lub podmioty, które z nim współpracują działalnością komercyjną,

Pliki cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu, pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

Polityka – niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.promotraffic.pl,
Regulamin – „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Promotraffic sp. z o.o.”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem http://www.promotraffic.pl/regulamin.

Serwis – strona internetowa w domenie http://www.promotraffic.pl należąca do Usługodawcy, pod którą prowadzi on Serwis, i za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usług,

Usługi – usługi świadczone przez Usługobiorcę drogą elektroniczną opisane w § 4 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu,

Usługobiorca – podmiot odwiedzający Serwis i korzystający z Usług Usługodawcy, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub Przedsiębiorcą, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

Urządzenie – elektroniczne urządzanie końcowe za pośrednictwem, którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Usługobiorców odwiedzających Serwis, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności stosuje zasady określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, dane te są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia występujące w niniejszej Polityce rozpoczynające się z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją wskazaną w pkt. 1 Polityki lub z definicją zawartą w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Promotraffic
Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem www.promotraffic.pl/regulamin/.

II. GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Serwis nie zbiera danych osobowych Usługobiorców poza tymi, które zostaną przekazane dobrowolnie przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu.

2) Usługobiorcy odwiedzając strony Serwisu mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Usługobiorcy przekazują Usługodawcy wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia żądanej przez Usługobiorcę Usługi. Dane osobowe nie będą przez Usługobiorcę przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej Usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca posiada dodatkowo wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

3) Usługodawca zbiera dane osobowe w celu:

a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

b) przeprowadzenia akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,

c) prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
w innych celach – dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

4) Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Usługobiorcy, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę zależy od uzyskania zgody Usługobiorcy.

5) Usługobiorca przekazujący Usługodawcy swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Usługobiorca w tej sprawie może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt. V ppkt. 1.

6) Dane osobowe Usługobiorców podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez Usługodawcę w celu i w czasie wynikającym z funkcji formularza oraz w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorców. Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Usługodawcę przetwarzającego dane osobowe w celu realizacji interesu publicznego lub własnego, uzasadnionego interesu, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Prawo do sprzeciwy jest wyłączone, gdy profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu administrator danych podlega i przewiduje wdrożenie środków ochrony praw i wolności, sama osoba wyraziła zgodę.
Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Usługodawcą wskazanych w pkt. V ppkt.1.

7) Dane osobowe udostępnione Usługodawcy przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Usługobiorcy.

8) Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, które z nim współpracują działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Usługobiorcę wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

9) Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się” lub hiperłącza o innej nazwie, ale tożsamym znaczeniu, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy wraz z treścią Newslettera.

10) Do usługi Newsletter stosuje się zapisy Regulaminu, który jest dostępny pod adresem www.promotraffic.pl/regulamin/, w tym określone tam wymagania techniczne oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

III. POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

1) Serwis wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Usługobiorcy i jego danych.

2) Warunkiem działania Plików cookies jest ich akceptacja przez Usługobiorcę w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Urządzeniu Usługobiorcy Plików cookies, Serwis zaleca sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

3) Zgodę na wykorzystywanie Plików cookies Usługobiorca może wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Serwis.

4) Usługobiorca ma pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie Plików cookies poprzez zmianę ustawień w Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Serwis, a także zdecydować o ich usunięciu.

5) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:

a) dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) dla Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
d) dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
e) dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

6) Podmiotem zamieszczającym Pliki cookies na Urządzeniu Usługobiorcy oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

7) W ramach Serwisu Usługodawca stosuje następujące rodzaje Plików cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę,
c) trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
d) analityczne – Piliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w Serwisie związane z przepływem i zachowaniem Usługobiorców w celu optymalizacji Serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
e) bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
f) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
g) reklamowe – umożliwiają dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.

8) Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorców,
b) udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych Serwisu,
c) ulepszenia Serwisu, w tym optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Usługobiorcy Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
d) identyfikowania źródła, z którego Usługobiorca dotarł do Serwisu,
e) tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości Serwisu,
f) utrzymanie sesji Usługobiorcy w Serwisie (po uwierzytelnieniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
g) wyświetlania Usługobiorcy reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
h) umieszczania w Serwisie obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych,
i) zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

9) Usługodawca informuje, że ograniczenia w stosowaniu Plików cookies wprowadzone przez Usługobiorców na Urządzeniach mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

IV. LOGI SERWERA

1) Usługobiorca zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Usługobiorcy przy każdym połączeniu z Serwisem, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Usługodawcę w celach technicznych, związanych z administracją serwerem, optymalizacją i modyfikacją Serwisu, w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Usługobiorców, a także w celu marketingu produktów i własnych usług.

2) Adresy IP są wykorzystywane przez Usługobiorcę do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Usługobiorców Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Usługobiorców/

3) Przeglądane zasobów Serwisu jest identyfikowane poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce 4) Usługobiorcy, informacje o adresie IP Usługobiorcy.
Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowym Usługobiorców przeglądającymi strony Serwisu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej biuro@promotraffic.pl,
b) operatora pocztowego – poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku zgodnie z danymi Usługodawcy, to jest: Promotraffic Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków,
c) formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu w zakładce „Kontakt”.

2) Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się niniejszej Polityki, ochrony prywatności, Plików cookies a w szczególności przetwarzania i ochrony przez Usługodawcę danych osobowych prosimy zgłaszać za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w ppkt. 1 powyżej.


certyfikaty i wyróżnienia


European Search Awards 2017 & 2018

finalista w kategorii BEST PPC CAMPAIGN i BEST SMALL PPC AGENCY

Google Premier Partner Awards 2017

finalista w kategorii Growing Business Online Innovation

Ekomersy 2017

II miejsce w kategorii "Najlepsza agencja wspierająca generowanie sprzedaży"

Google Premier Partner

należymy do 2% najlepszych partnerów Google na świecie

Raport agencje interaktywne 2017

Najlepiej oceniona przez własnych klientów agencja SEO/SEM w raporcie

FreshMail.pl