Facebook
Promotraffic – marketing internetowy, pozycjonowanie stron wwww
Fundusze unijne
+48 512 044 729
PL EN

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 – tekst jednolity) Usługodawca publikuje niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.promotraffic.pl, zasady korzystania i funkcjonowania serwisu oraz warunki świadczenia usług, a w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników lub Klientów jak również zasady ochrony danych osobowych Użytkowników lub Klientów.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, wskazane poniżej, należy rozumieć następująco:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podpisała z Usługodawcą pisemną umowę o świadczenie usług objętych ofertą handlową Usługodawcy;

b) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników lub Klientów, składających się na warunki świadczenia usług w ramach Serwisu;

c) Serwis – serwis internetowy prowadzony oraz zarządzany przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem internetowym www.promotraffic.pl, a także innymi właściwymi adresami, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis;

d) Usługodawca – podmiot będący właścicielem oraz zarządzający Serwisem. Usługodawcą jest PromoTraffic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30 – 415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449737, posiadająca numer NIP: 6762461932, REGON: 122776631, email: biuro@promotraffic.pl;

e) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz która dokona skutecznej rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.promotraffic.pl;

f) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, polegające na umożliwieniu Użytkownikom lub Klientom korzystania z Usługi Bezpłatnego Newslettera, korzystania z Usługi Bezpłatnych Ebooków oraz korzystania z Usługi Monitor Pozycji, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

g) Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika lub Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

h) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

i) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom oraz Klientom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także zapewnia każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy oraz Klienci. Użytkownicy oraz Klienci nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownicy oraz Klienci zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

6. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług Użytkownicy oraz Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach wynikających z Regulaminu poprzez zaznaczenie widocznego oraz odpowiedniego elementu formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, o treści „Akceptuję Regulamin”. Brak zapoznania się z Regulaminem oraz brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie Usług.

§ 2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące Usługi o charakterze usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) Usługa bezpłatnego Newslettera, która polega na bezpłatnym, okresowym przesyłaniu Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email) informacji branżowych (takich jak: obecne trendy w marketingu, zmiany na rynku, nowości w branży, itp.), informacji o nowych wpisach na blogu prowadzonym w ramach Serwisu przez Usługodawcę, informacji o wydarzeniach branżowych, aktualności, jak również informacji handlowych, informacji o charakterze marketingowym, o promocjach, usługach oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy (dalej jako „Usługa Bezpłatny Newsletter”);

b) Usługa bezpłatnego Ebooka, która polega na bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikom pobrania z serwera Usługodawcy publikacji elektronicznych o charakterze materiałów edukacyjnych dotyczących pozycjonowania i marketingu w internecie, stworzonych przez Usługodawcę, co do których prawa autorskie lub prawa pokrewne w pełni przysługują Usługodawcy, przy czym możliwość pobrania Ebook dotyczy tylko tych Użytkowników, którzy zapisali się do Usługi bezpłatnego Newslettera, o której mowa w lit. a) powyżej (dalej jako „Usługa Bezpłatny Ebook”);

c) Usługa Monitor Pozycji, która polega na odpłatnym umożliwieniu Klientom korzystania z systemu informatycznego, do którego Klienci uzyskują dostęp po zalogowaniu się na stronie www.monitor.promotraffic.pl, przy użyciu unikalnego Loginu oraz Hasła nadawanego oraz udostępnianego przez Usługodawcę. Wskazana usługa ma celu maksymalnie obiektywne odwzorowanie rzeczywistych wyników wyszukiwania dla wyrażeń kluczowych w wyszukiwarce internetowej Google. W ramach tej usługi Klienci otrzymują dostęp do: listy pozycjonowanych wyrażeń kluczowych, kosztów pozycjonowania, raportów, faktur. Usługodawca zapewnia Usługę Monitor Pozycji na podstawie licencji udzielonej przez zewnętrznego dostawcę PHPShark LIMITED, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, England (www.stat4seo.pl).

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się i zapewnia, że działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwia korzystanie przez Użytkowników oraz Klientów z Usług, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługi.

3. Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika oraz Klienta wobec Usługodawcy, z zastrzeżeniem Usługi Bezpłatnego Newslettera, Usługi Bezpłatnego Ebook oraz Usługi Monitor Pozycji.

4. Treści znajdujące się na stronie internetowej Serwisu są wyłączną własnością Usługodawcy. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 3.USŁUGA BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

1. Usługa Bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Bezpłatnego Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym

2. Usługa Bezpłatnego Newslettera polega na okresowym przesyłaniu Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email), za pośrednictwem wiadomości email, informacji branżowych, informacji o nowych wpisach na blogu prowadzonym w ramach Serwisu przez Usługodawcę, informacji o wydarzeniach branżowych, aktualności, jak również informacji handlowych, informacji o charakterze marketingowym, o promocjach, usługach oraz inne informacje dotyczące

3. Umowa o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie następujących danych osobowych: Imię i Nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (email); zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru pn. „Akceptuję Regulamin” oraz poprzez aktywację przycisku

4. Wykonanie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej zgodnie z ust. 3 poniżej jest

a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest usługi Bezpłatnego Newslettera;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celu świadczenia Usługi Bezpłatnego Newslettera, w tym w celach
c) wyrażeniem zgody na wysyłanie przez Usługodawcę, za pośrednictwem Usługi Bezpłatnego Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), na podany adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika.

5. Świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez Usługodawcę bezpłatnych wiadomości elektronicznych (email), o których mowa w ust. 2 powyżej, na adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika podany przy zawarciu Umowy o świadczenie tej Usługi, zgodnie z ust. 3 powyżej.

6. Usługodawca jest bezwzględnie zobowiązany do nieudostępniania powierzonych mu przez Użytkowników danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres poczty

7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi Bezpłatnego Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na specjalnie oznaczony w tym celu link, znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera na adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika.

8. Usunięcie danych osobowych Użytkownika, a w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (email) z bazy adresowej Usługodawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu złożenia rezygnacji zgodnie z ust. 7 powyżej i każdorazowo sygnalizowane jest Użytkownikowi specjalnym komunikatem, w formie wiadomości elektronicznej, potwierdzającym usunięcie adresu Użytkownika z bazy adresowej Usługodawcy.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usługi Bezpłatnego Newslettera, ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją

b) odmowy świadczenia Usługi Bezpłatnego Newslettera jeżeli Użytkownik poda błędne lub nieprawdziwe dane wymagane do prawidłowej subskrypcji, zgodnie z

c) odmowy świadczenia Usługi Bezpłatnego Newslettera jeżeli Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin, lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub jeżeli Użytkownik podejmie działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Serwisu lub Usług przez innych Użytkowników.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Bezpłatnego Newslettera w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Usługodawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych

11. Użytkownicy korzystający z Usługi Bezpłatnego Newslettera zobowiązani są do powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek; wykorzystywania usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu; wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy.

§ 4.USŁUGA BEZPŁATNY EBOOK

1. Usługa Bezpłatny Ebook świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Bezpłatny Ebook należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Skorzystanie z Usługi Bezpłatny Ebook jest możliwe wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy uprzednio skorzystali z Usługi Bezpłatnego Newslettera, to jest wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy wypełnili formularz subskrypcyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie następujących danych osobowych: Imię i Nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (email) oraz zaakceptowali Regulamin poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru pn. „Akceptuję Regulamin” oraz poprzez aktywację przycisku „Zapisz Się” – zgodnie

3. Usługa Bezpłatnego Ebooka polega na umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego pobrania z serwera Usługodawcy publikacji elektronicznych o charakterze materiałów edukacyjnych dotyczących marketingu w internecie, stworzonych przez Usługodawcę, co do których prawa autorskie lub prawa pokrewne w pełni przysługują Usługodawcy.

4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Bezpłatny Ebook oraz do treści praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkowników stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu oraz postanowienia niniejszego § 4.

5. W celu pobrania ebooka Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Usługi Bezpłatny Ebook powinni aktywować link pn. „Pobierz darmowy ebook” znajdujące się na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „E-Books”, przy każdym ebooku udostępnionym do pobrania. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Usługi Bezpłatny Ebook mogą pobierać materiały dowolną ilość razy.

6. Rezygnacja przez Użytkownika z Usługi Bezpłatnego Newslettera zgodnie z § 3 ust. 7 oznacza rezygnację przez Użytkownika z Usługi Bezpłatny Ebook.

7. Wszystkie publikacje elektroniczne o charakterze materiałów edukacyjnych (ebook) opublikowane i udostępnione do pobrania przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 – i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wszelkie prawa autorskie lub pokrewne do ebooków przysługują wyłącznie

8. Użytkownik, który korzysta z Usługi Bezpłatny Ebook ma prawo korzystać z materiałów pobranych z serwera Usługodawcy w ramach tej usługi, wyłącznie w ramach własnego, edukacyjnego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może udostępniać tych materiałów osobom trzecim.

9. W związku z ust. 7 i 8 powyżej, Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu materiałów (ebook) pobranych ze strony internetowej Usługodawcy, w ramach korzystania z Usługi Bezpłatny Ebook, zarówno w całości, jak i w części;

b) publikowania treści zawartych w tych materiałach, jako treści własnych;

c) komercyjnego wykorzystywania materiałów (ebook) pobranych ze strony

d) modyfikowania, zmieniania, usuwania zabezpieczeń materiałów (ebook) pobranych ze strony internetowej Usługodawcy.

10. Wszelkie materiały pobrane przez Użytkowników z serwera Usługodawcy, w ramach korzystania z Usługi Bezpłatny Ebook są przeznaczone wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody Usługodawcy jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tych materiałów lub ich fragmentów, czy części jest bezwzględnie zabronione. Pobrane materiały nie mogą być przedmiotem sprzedaży, odsprzedaży czy dystrybucji oraz jakiejkolwiek innej formy komercyjnej działalności.

11. Użytkownik korzystający z Usługi Bezpłatny Ebook ma pełną świadomość, iż treści wyrażone w przedmiotowych materiałach edukacyjnych mają jedynie charakter poglądowy oraz nie stanowią źródła wiedzy oraz informacji zapewniających osiągnięcie określonych rezultatów gospodarczych, ekonomicznych oraz jakichkolwiek innych. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak osiągnięcia określonych rezultatów w związku z wykorzystaniem informacji znajdujących się w udostępnionych materiałach w praktyce, a w szczególności w działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika.

12. Materiały udostępniane są w formacie .pdf.

§ 5.USŁUGA MONITOR POZYCJI

1. Usługa Monitor Pozycji świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowach, o których mowa w ust. 4 poniżej. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Monitor Pozycji należy uważnie zapoznać.

2. Usługa Monitor Pozycji, to odpłatna usługa, która polega na umożliwieniu Klientom korzystania z systemu informatycznego, do którego Klienci uzyskują dostęp po zalogowaniu się na stronie www.monitor.promotraffic.pl, przy użyciu unikalnego Loginu oraz Hasła nadawanego oraz udostępnianego przez Usługodawcę. Wskazana usługa ma celu maksymalnie obiektywne odwzorowanie rzeczywistych wyników wyszukiwania dla wyrażeń kluczowych w wyszukiwarce internetowej Google oraz umożliwia monitoring ruchu na stronie internetowej Klienta.

3. W ramach Usługi Monitor Pozycji Klienci otrzymują dostęp do: listy pozycjonowanych wyrażeń kluczowych, kosztów pozycjonowania, raportów, faktur

4. Usługa Monitor Pozycji świadczona jest przez Usługodawcę na podstawie licencji udzielonej przez zewnętrznego dostawcę skryptu (stat4seo), to jest przez firmę PHPShark LIMITED, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, England

5. Usługa Monitora Pozycji dostępna jest wyłącznie dla Klientów, to jest dla osób fizycznych, osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które podpisały z Usługodawcą pisemną umowę o świadczenie usług objętych ofertą handlową Usługodawcy, to jest umów o świadczenie

6. Umowa o świadczenie Usługi Monitora Pozycji zostaje zawarta z chwilą zawarcia oraz podpisania przez Usługodawcę oraz Klienta, jednej z umów, o których mowa w ust. 4 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi Monitora Pozycji ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania (niezależnie od przyczyny oraz sposobu rozwiązania) jednej z o których mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Monitora Pozycji Klient nie będzie miał dostępu do usługi.

7. Usługodawca zobowiązuje się, że nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania z Klientem pisemnej umowy, na jedną z usług, o których mowa w ust. 4 powyżej, w ramach systemu składającego się na Usługę Monitor Pozycji, wygeneruje dla Klienta unikalny Login oraz Hasło umożliwiające pierwsze, jak i kolejne logowania w Monitorze Pozycji oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Login oraz Hasło zostaną w powyższym terminie wysłane na podany przez Klienta adres elektroniczny.

8. Z chwilą dokonania pierwszego logowania do Monitora Pozycji, zgodnie z ust. 6 powyżej, Klient będzie miał możliwość, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Monitorze Pozycji, dokonać zmiany Loginu oraz Hasła. Zmieniony Login może być dowolny, przy czym powinien składać się co najmniej z __ znaków, natomiast hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, wśród których muszą się znaleźć liczba, duża litera i mała litera, i nie może zawierać więcej niż 3 identycznych

9. Użycie prawidłowego Loginu oraz Hasła jest niezbędne do korzystania z Usługi

10. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do nieudostępniania Loginu oraz Hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji gdy Klient udostępni jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu dostęp do Monitora Pozycji, jak również gdy udostępni lub nieodpowiednio zabezpieczy dostęp do Loginu oraz

11. Usługa Monitora Pozycji jest płatna, przy czym wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Usługi Monitor Pozycji zawiera się w wynagrodzeniu Usługodawcy wynikającym z jednej z umów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

12. W przypadku gdy Klient zalega z płatnościami na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, przez okres przekraczający 21 (dwadzieścia jeden) dni, wówczas Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Usługi Monitor Pozycji do czasu uregulowania zaległych płatności.

13. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w systemie Monitor Pozycji, w celu usprawnienia jego funkcjonowania oraz w ramach udzielonej mu licencji.

§ 6.WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Do korzystania z Usług Serwisu objętych treścią niniejszego Regulaminu niezbędne

a) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,

b) posiadanie adresu elektronicznego (email);

c) posiadanie oraz korzystanie z przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies” i innych

2. Do odczytania materiałów edukacyjnych, pobranych w ramach Usługi Bezpłatny Ebook w formacie .pdf jest wymagany bezpłatny program Adobe Reader lub inny

§ 7.ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Klientów następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity).

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Klienta, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z § 3, § 4 oraz § 5 przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tych usług, jak również w celach handlowych i marketingowych. Podanie danych osobowych następuje w formularzu subskrypcyjnym lub w umowie, o której mowa w § 5 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imiona Użytkownika lub Klienta;

b) adresy elektroniczny (email) Użytkownika lub Klienta;

c) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego Użytkownika lub Klienta;

d) adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.

3. Usługodawca, to jest spółka pod firmą PromoTraffic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30 – 415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449737, posiadająca numer NIP: 6762461932, REGON: 122776631, jest równocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników lub Klientów w ramach

4. Usługodawca będący jednocześnie administratorem danych osobowych, zapewnia, że każdy Użytkownik lub Klient jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego

5. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy, na co Użytkownicy oraz Klienci wyrażają zgodę z chwilą zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Usług.

§ 8.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każda ze stron zobowiązana będzie do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Użytkownicy oraz Klienci ponoszą odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych przysługujących Usługodawcy, w związku z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych mu przez Użytkownika lub Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu Internetu, za dostawę Internetu oraz w sytuacjach wywołanych

5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkowników lub Klientów naruszających Regulamin.

6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników lub Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami

§ 9. REKLAMACJE

1. Użytkownicy lub Klienci są uprawnieni do składania reklamacji w sprawach

2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres elektroniczny Użytkownika lub Klienta oraz winna opisywać wszelkie okoliczności związane z przedmiotem

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do nie rozpatrywania reklamacji nie zawierających informacji wskazanych w ust. 3 powyżej.

5. Reklamację, należy składać: pisemnie na adres: Usługodawcy, to jest: PromoTraffic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30 – 415 Kraków; telefonicznie pod numerem 12 307 07 05; na adres elektroniczny biuro@promotraffic.pl

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Klienta. Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, na adres elektroniczny Użytkownika lub Klienta.

§ 10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2015.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na stronie internetowej Serwisu oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika lub Klienta.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity), jak również wszelkie inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.