Your browser does not support JavaScript!

Zależy nam na tym, aby korzystanie z naszego serwisu było dla Państwa komfortowe. W związku z tym staramy się dostosować dostępne w nim treści do Państwa preferencji i zainteresowań. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Państwa przeglądarkach plików cookies oraz przetwarzaniu przez PromoTraffic Sp.z.o.o. (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Korzystając nadal z naszego serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie w przeglądarce plików cookies. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dodatkowych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach prosimy o zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności

Poznaj szczegóły kampanii PPC dla Ekomaluch, która została uznana najlepszą w Europie w kategorii Best Low Budget Campaign (PPC)

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

www.promotraffic.pl

Niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.promotraffic.pl” (dalej: „Polityka”) określa cele i zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.promotraffic.pl (dalej: „Serwis”) niezbędne do obsługi zgłoszeń Usługobiorców celem świadczenia żądanej przez Usługobiorcę usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Promotraffic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449737, REGON 122776631, NIP 676-24-61-932, której kapitał zakładowy wynosi 56.950,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Usługodawca”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)Na potrzeby niniejszej Polityki, zawarte w niniejszym ppkt. 1 terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Promotraffic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449737, REGON 122776631, NIP 676-24-61-932, której kapitał zakładowy wynosi 56.950,00 zł (opłacony w całości),

b) Newsletter – informacje handlowe związane z prowadzoną przez Usługodawcę lub podmioty, które z nim współpracują działalnością komercyjną,

c) Pliki cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu, pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

d) Polityka – niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.promotraffic.pl,
Regulamin – „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Promotraffic sp. z o.o.”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem http://www.promotraffic.pl/regulamin.

e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

f) Regulamin – „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Promotraffic sp. z o.o.”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem http://www.promotraffic.pl/regulamin

g) Serwis – strona internetowa w domenie http://www.promotraffic.pl należąca do Usługodawcy, pod którą prowadzi on Serwis, i za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usług,

h) Usługi – usługi świadczone przez Usługobiorcę drogą elektroniczną opisane w § 4 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu,

i) Usługobiorca – podmiot odwiedzający Serwis i korzystający z Usług Usługodawcy, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub Przedsiębiorcą, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu,,

j) Urządzenie – elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

2) Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Usługobiorców odwiedzających Serwis, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności stosuje zasady określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3) Dane osobowe zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, dane te są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4) Wszelkie słowa, wyrażenia występujące w niniejszej Polityce rozpoczynające się z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją wskazaną w pkt. 1 Polityki lub z definicją zawartą w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Promotraffic
Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem www.promotraffic.pl/regulamin/.

II. GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Serwis nie zbiera danych osobowych Usługobiorców poza tymi, które zostaną przekazane dobrowolnie przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu.

2) Usługobiorcy odwiedzając strony Serwisu mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Usługobiorcy przekazują Usługodawcy wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia żądanej przez Usługobiorcę Usługi. Dane osobowe nie będą przez Usługobiorcę przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej Usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca posiada dodatkowo wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

3) Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.

4) Usługodawca zbiera dane osobowe w celu:

a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

b) przeprowadzenia akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,

c) prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

d) w innych celach – dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

5) Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e – mail oraz numeru telefonu stacjonarnego lub numeru telefonu komórkowego.

6) Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Usługobiorcy, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę zależy od uzyskania zgody Usługobiorcy.

7) Usługobiorca przekazujący Usługodawcy swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Usługobiorca w tej sprawie może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt. VI ppkt. 1.

8) Dane osobowe Usługobiorców podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez Usługodawcę w celu i w czasie wynikającym z funkcji formularza oraz w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorców. Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Usługodawcę przetwarzającego dane osobowe w celu realizacji interesu publicznego lub własnego, uzasadnionego interesu, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Prawo do sprzeciwu jest wyłączone, gdy profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu administrator danych podlega i przewiduje wdrożenie środków ochrony praw i wolności, sama osoba wyraziła zgodę.
Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Usługodawcą wskazanych w pkt. V ppkt.1.

9) Usługodawca zobowiązuje się do:

a) zabezpieczenia danych osobowych Usługobiorcy poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,

b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

10) Usługodawca będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.

11) Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Usługobiorcy, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.

12) Po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy, Usługodawca zobowiązuje się usunąć lub zwrócić Usługobiorcy wszystkie powierzone mu dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek Usługodawcy do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.

13) Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

14) Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, które z nim współpracują działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Usługobiorcę wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

15) Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się” lub hiperłącza o innej nazwie, ale tożsamym znaczeniu, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy wraz z treścią Newslettera.

16) Do usługi Newsletter stosuje się zapisy Regulaminu, który jest dostępny pod adresem www.promotraffic.pl/regulamin/, w tym określone tam wymagania techniczne oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SERWISU

1)Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Stronę serwisu jest PromoTraffic Sp. z  o. o. z siedzibą ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

2) Celem przetwarzania tych danych może być:

–    Zapewnienie prawidłowego działania Strony serwisu i dostosowanie go do potrzeb osób odwiedzających. W tym celu w logach serwera gromadzone są zapytania skierowane do serwera (m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną serwisu i do tworzenia statystyk i oceny użyteczności Strony serwisu oraz jej optymalizacji. Korzystanie ze Strony związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana. Każde z zapytań skierowanych do serwera zapisane zostanie w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez naszą firmę w celu identyfikacji osób odwiedzających Stronę. Logi serwera stanowią jedynie materiał wspomagający administrowanie Stroną, a ich zawartość ujawniana jest jedynie osobom upoważnionymi do administrowania serwerem. Pozyskane dane służą naszej firmie także do tworzenia statystyk, które wykorzystywane są do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

–    Nawiązanie kontaktu. W sprawach zgłaszanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane kontaktowe służą do nawiązania korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przygotowywania ofert oraz marketingu bezpośredniego

–    Obsługa konwersji w serwisie. Działania niezbędne do realizacji konwersji dokonanej w serwisie.

–    Newsletter. Przy wysyłce newslettera wykorzystywany jest podany przez użytkownika adres e-mail. Otrzymywanie newslettera wymaga wyrażenia przez użytkownika, jako właściciela adresu e-mail, zgody na jego otrzymywanie. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, użytkownik może w dowolnej chwili anulować wyrażoną zgodę korzystając z linka rezygnacji dostępnego w każdym newsletterze.

–    Reklama banerowa. Dane pozyskane podczas wizyty użytkownika wykorzystywane są również w celu wyświetlania tzw. reklamy banerowej. Reklamy banerowe to treści graficzne przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta wykorzystuje głównie pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Celem naszej firmy jest opracowanie oferty reklamowej atrakcyjnej i przydatnej użytkownikom, zatem w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć głównie produkty przeglądane na naszej stronie ostatnio lub produkty podobne do wcześniej oglądanych (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystywane są tylko i wyłącznie dane pseudonimizowane, bezpośrednie informacje o użytkowniku (tj. np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

–    Retargeting. Strona internetowa naszej firmy korzysta z technologii retargetingu. Wykorzystanie tej technologii pozwala zaoferować użytkownikowi atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom zainteresowanym naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla użytkownika atrakcyjniejsze niż reklama, nie posiadającego indywidualnego związku z jego zainteresowaniami. Wyświetlanie  materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów oparte jest na technologii ciasteczek oraz na analizie wcześniejszych zachowań użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest zupełnie anonimowo. W czasie korzystania ze strony internetowej naszej firmy stosowane są ciasteczka, służące gromadzeniu, zapisywaniu i wykorzystaniu danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach przechowywane są po zakończeniu sesji przeglądarki i wykorzystywane są podczas kolejnej wizyty na stronie.

3) Powyższe dane wykorzystywane są  w celach utrzymania i rozwoju serwisu, w celach marketingowych, sprzedażowych lub w celach realizacji zamówień.

4) dane osób odwiedzających stronę przekazywane są odbiorcom w celach realizacji usług serwisu.

Korzystamy z różnorodnych profesjonalnych narzędzi, między innymi:

–    Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystamy z Google Analytics – będącego narzędziem do analizy statystyk serwisów www, opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie ilości wizyt, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Użytkownik może też zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

–    Google AdWords

Na Stronie wykorzystywana jest również bezpłatna funkcja śledzenia konwersji, dostępna w Google AdWords. Google dba w tym zakresie o ochronę danych klientów i użytkowników. Google umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, za każdym razem kiedy użytkownik kliknie w reklamę plik cookie po 50 miesiącach wygasa. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing służy do wyświetlania reklam Strony użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Więcej informacji na temat reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz informacje na temat rezygnacji z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej można uzyskać na stronie http://youronlinechoices.eu/.

–    Piksel Facebook

Na naszej Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za jego pomocą uzyskujemy możliwość śledzenia ruchów użytkowników odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie poprzez kliknięcie na reklamę Facebooka. Pozwala nam to określić skuteczność ogłoszeń reklamowych na potrzeby statystyki i badań rynku. Zebrane w taki sposób dane są dla nas anonimowe, co oznacza, że danych poszczególnych użytkowników są dla nas niewidoczne. Jednak dane te są gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy użytkowników zgodnie z wiedzą jaką posiadamy. Facebook ma możliwość połączenia tych danych z kontem użytkownika na Facebooku i zastosowania ich do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Facebook ma możliwość używania w tym zakresie plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Informacje na temat ochrony danych oraz odpowiednich ustawień można uzyskać: https://www.facebook.com/about/privacy/.

–    Google Custom Search Engine

Na naszej Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

–    Google Double Click

Strona może wykorzystywać pliki cookie DART do celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, w momencie odwiedzania stron internetowych, używając systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie używany jest do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie DART umożliwiają Google i partnerom wyświetlanie użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, takich jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z używania pliku cookie DART, aby tego dokonać należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji można też uzyskać na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp można zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

–    Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Podczas odwiedzania Strony przez użytkownika przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki przesyłana jest z portalu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a następnie zintegrowana zostaje ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację o odwiedzeniu konkretnej strony przez użytkownika. W sytuacji kiedy użytkownik jest zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z kontem użytkownika. W trakcie skorzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka przesyła odpowiednią informację na Facebooka, gdzie informacja ta zostanie zachowana. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. W ten sposób można również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę prywatności. Nasza strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie posiadają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki prywatności na wskazanych portalach należy odwiedzić stronę konkretnego usługodawcy.

 

IV. POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

1) Serwis wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Usługobiorcy i jego danych.

2) Warunkiem działania Plików cookies jest ich akceptacja przez Usługobiorcę w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Urządzeniu Usługobiorcy Plików cookies, Serwis zaleca sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

3) Zgodę na wykorzystywanie Plików cookies Usługobiorca może wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Serwis.

4) Usługobiorca ma pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie Plików cookies poprzez zmianę ustawień w Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Serwis, a także zdecydować o ich usunięciu.

5) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:

a) dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) dla Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
d) dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
e) dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

6) Podmiotem zamieszczającym Pliki cookies na Urządzeniu Usługobiorcy oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

7) W ramach Serwisu Usługodawca stosuje następujące rodzaje Plików cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę,
c) trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
d) analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w Serwisie związane z przepływem i zachowaniem Usługobiorców w celu optymalizacji Serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
e) bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
f) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
g) reklamowe – umożliwiają dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.

8) Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorców,
b) udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych Serwisu,
c) ulepszenia Serwisu, w tym optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Usługobiorcy Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
d) identyfikowania źródła, z którego Usługobiorca dotarł do Serwisu,
e) tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości Serwisu,
f) utrzymanie sesji Usługobiorcy w Serwisie (po uwierzytelnieniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
g) wyświetlania Usługobiorcy reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
h) umieszczania w Serwisie obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych,
i) zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

9) Usługodawca informuje, że ograniczenia w stosowaniu Plików cookies wprowadzone przez Usługobiorców na Urządzeniach mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

IV. LOGI SERWERA

1) Usługobiorca zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Usługobiorcy przy każdym połączeniu z Serwisem, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Usługodawcę w celach technicznych, związanych z administracją serwerem, optymalizacją i modyfikacją Serwisu, w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Usługobiorców, a także w celu marketingu produktów i własnych usług.

2) Adresy IP są wykorzystywane przez Usługobiorcę do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Usługobiorców Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Usługobiorców/

3) Przeglądanie zasobów Serwisu jest identyfikowane poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Usługobiorcy, informacje o adresie IP Usługobiorcy.

4) Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowym Usługobiorców przeglądającymi strony Serwisu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej biuro@promotraffic.pl,
b) operatora pocztowego – poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku zgodnie z danymi Usługodawcy, to jest: Promotraffic Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków,
c) formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu w zakładce „Kontakt”.

2) Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się niniejszej Polityki, ochrony prywatności, Plików cookies a w szczególności przetwarzania i ochrony przez Usługodawcę danych osobowych prosimy zgłaszać za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w ppkt. 1 powyżej.

ebook image

Pobierz bezpłatny e-book

Zapisz się do naszego newslettera, a my podeślemy Ci e-booka "Digital marketing dla e-commerce " bezpośrednio na Twoją skrzynkę.