Your browser does not support JavaScript!

Zależy nam na tym, aby korzystanie z naszego serwisu było dla Państwa komfortowe. W związku z tym staramy się dostosować dostępne w nim treści do Państwa preferencji i zainteresowań. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Państwa przeglądarkach plików cookies oraz przetwarzaniu przez PromoTraffic Sp.z.o.o. (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Korzystając nadal z naszego serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie w przeglądarce plików cookies. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dodatkowych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach prosimy o zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności

Poznaj szczegóły kampanii PPC dla Ekomaluch, która została uznana najlepszą w Europie w kategorii Best Low Budget Campaign (PPC)

Regulamin serwisu 

Regulamin promotraffic.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ PROMOTRAFFIC SP. Z O. O.

§1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, zawarte w niniejszym § 1 terminy będą miały następujące znaczenie:

1)Usługodawca – Promotraffic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415) ul. Wadowicka 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449737, REGON 122776631, NIP 676-24-61-932, której kapitał zakładowy wynosi 56.950,00 zł (opłacony w całości),

2)Usługi – usługi świadczone przez Usługobiorcę drogą elektroniczną opisane w § 4 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu,

3) Usługobiorca – podmiot odwiedzający Serwis i/lub korzystający z Usług Usługodawcy, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub Przedsiębiorcą, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

4) Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie Serwisu pt. „Polityka prywatności serwisu www.promotraffic.pl”,

5) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zarobkową, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

6) Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Promotraffic Sp. z o.o.”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

7) Serwis – strona internetowa w domenie http://www.promotraffic.pl należąca do Usługodawcy, pod którą prowadzi Serwis i za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usług. Serwis ponadto zawiera informacje o rodzaju prowadzonej przez Usługobiorcę działalności, informacje te są dostępne w zakładce „Usługi” na stronie Serwisu, Serwis udostępnia także uporządkowane chronologicznie wpisy o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy, które są dostępne w zakładce „Blog” na stronie Serwisu,

8) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy, rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, jak i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Serwisu.

2) Właścicielem Serwisu jest Promotraffic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-415)
ul. Wadowicka 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449737, REGON 122776631, NIP 676-24-61-932, której kapitał zakładowy wynosi 56.950,00 zł (opłacony w całości).

3) Treści zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1) Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2) Korzystanie z Serwisu poprzez przeglądanie jego treści jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Serwisie.

3) Serwis nie umożliwia Usługobiorcom rejestracji, wobec czego Usługobiorca każdorazowo korzystając z Serwisu jest obowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin.

4) Dostęp do Serwisu, możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w Serwisie oraz możliwość skorzystania z Usług, o których mowa w § 4 Regulaminu posiadają wszyscy Usługobiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

5) Dostęp do Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek szczególnych wymogów.

6) Warunkiem uzyskania korzystania z Serwisu oraz jego wszystkich funkcjonalności jest spełnienie przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących wymagań technicznych

a) posiadanie dostępu do sieci Internet o prędkości co najmniej 30 kb/s.,

b) zastosowania jednej z poniższych przeglądarek w najnowszej dostępnej wersji na dzień przeglądania przez Usługobiorcę Serwisu:

Internet Explorer,
Mozilla Firefox,
Google Chrome,
Opera,
Microsoft EDGE,
Safari,
c) włączonej obsługi ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Plików Cookies,

d) minimalnej rozdzielczości ekranu o szerokości 500 pikseli.

7) Usługodawca stosuje mechanizm plików Cookies. Używanie plików Cookies ma na celu poprawne działanie         Serwisu na urządzeniach końcowych Usługobiorców. Zasady wykorzystywania mechanizmów plików Cookies określa Polityka prywatności

8) Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

9) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.

10) Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu Serwisu (URL) zawierającego treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez Usługobiorcę z przekierowania do strony Serwisu.

11) Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług opisanych w § 4 poniżej jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy o świadczenie usług.

12) Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

13) Koniec obowiązywania poszczególnych Usług, o których mowa w § 4 poniżej następuje również w momencie spełnienia przez Usługobiorcę wszystkich warunków wskazanych przy danej Usłudze.

14) Zapisów ust. 11 i 12 powyżej nie stosuje się do usługi Newsletter. Usługobiorca może zaprzestać korzystania w usługi Newsletter na zasadach określonych w § 4 pkt. 3 poniżej.

15) Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Serwisu następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Serwisu,

b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

§4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców:

1)Brief – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy formularza zawierającego zestaw pytań użytecznych w procesie tworzenia kampanii reklamowych dotyczących odbiorców reklamy, głównych celów kampanii reklamowej, analizy rynku, budżetu, idei i pomysłów związanych z jej realizacją. Udostępniony formularz służy poznaniu potrzeb Przedsiębiorcy, celem przygotowania dla niego oferty. Usługa ta skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców i dostępna jest w zakładce „Brief” na stronie Serwisu.

2) Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy przy pomocy Serwisu E-book’a zawierającego treści informacyjne, edukacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich w formacie pdf. Usługobiorca pliki te może pobrać bezpłatnie klikając przycisk „Pobierz darmowy E-book” w zakładce „Materiały” na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, stanowiącego jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymanie E-booka. Wszystkie pliki do pobrania z Serwisu są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobrane pliki mogą być przechowywane i odtwarzane na urządzeniach elektronicznych Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela zgody na edycję pobranych plików w celu ich redystrybucji. Wykorzystanie treści udostępnionych plików i ich udostępnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Usługobiorcy. Usługobiorca nie wyraża zgody na publikowanie treści zawartych w pobranych plikach jako treści własnych, na komercyjne wykorzystywanie pobranych plików, modyfikowanie, zmienianie, usuwanie zabezpieczeń udostępnionych plików do pobrania. Pobrane pliki są przeznaczone wyłącznie do własnego użytku osobistego Usługobiorcy. Usługodawca wskazuje, że treść plików do pobrania ma charakter informacyjno – edukacyjny, poglądowy oraz nie zapewni osiągnięcia określonych rezultatów gospodarczych, ekonomicznych oraz jakichkolwiek innych rezultatów.

3) Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu bezpłatnego elektronicznego biuletynu zawierającego treści informacyjne o nowych wpisach na blogu prowadzonym w ramach Serwisu przez Usługodawcę, o wydarzeniach branżowych, aktualności, jak również informacji handlowych, informacji o charakterze marketingowym, o promocjach, usługach Usługodawcy, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie i bezterminowo dla wszystkich Usługobiorców, którzy wyrażą zgodę na jego otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na stronie Serwisu. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się” lub hiperłącza o innej nazwie, ale tożsamym znaczeniu, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy wraz z treścią Newslettera. Usługobiorcy korzystający z usługi Newsletter zobowiązani są do powstrzymania się od wykorzystywania usługi Newsletter do celów o charakterze komercyjnym, wykorzystywania usług Newsletter w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy.

4) System rekrutacyjny on-line – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcom formularza kontaktowego służącego zgłoszeniu do procedury rekrutacyjnej. Usługa dostępna jest w zakładce „Kariera” na stronie Serwisu. Usługobiorca wypełnia formularz kontaktowy z danymi niezbędnymi w procesie rekrutacji, takimi jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon. Usługobiorca ma także możliwość przesłania Usługodawcy „Curriculum Vitae” w formacie elektronicznym pdf. poprzez kliknięcie w przycisk „Wybierz plik” oraz napisania wiadomości do Usługobiorcy w miejscu do tego przeznaczonym o dowolnej treści zawierającej maksymalnie 240 znaków.

5) Akcje marketingowe – Usługa polegająca na prowadzeniu w ramach Serwisu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

6) Formularz kontaktowy – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcom formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” za pośrednictwem, którego Usługobiorcy mogą skontaktować się z Usługodawcą.

§5. REKLAMACJE

1)Usługobiorcy Serwisu mają prawo zgłaszania reklamacji Usługodawcy w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu, w szczególności z brakiem dostępu do Serwisu.

2) Zgłoszenia reklamacji Usługobiorca może dokonać:

a) drogą elektroniczną na adres: biuro@promotraffic.pl lub

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Usługodawcy: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”.

3) Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać imię i nazwisko, dane podmiotu w imieniu, którego składana jest reklamacja (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), adres e-mail – jeżeli Usługobiorca takowy posiada, adres do korespondencji, a także opis stanu faktycznego i zgłaszanych zastrzeżeń.

4) Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5) O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym dokonanym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

6) W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej odpowiedź na reklamację będzie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku.

§6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1)Prawa autorskie do Serwisu, jak i wszystkich jego elementów składowych tj. informacji pisemnych, zdjęć, logo, nazwy Serwisu, grafik itp. przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie.

2) Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz będących składnikiem Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3) Korzystanie przez Usługobiorcę z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do informacji pisemnych, zdjęć, logo, nazwy Serwisu, grafik itp. czy baz danych w nim zawartych.

4) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z treści zawartych w Serwisie, o których mowa w ust. 1 powyżej wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5) Wykorzystanie przez Usługobiorców treści, o których mowa w ust. 1 powyżej do innych celów niż wskazane w ust.   4 powyżej, a w szczególności do celów komercyjnych może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.

6) Żaden fragment Serwisu tj. tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

§7. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1)Kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej biuro@promotraffic.pl,

b) operatora pocztowego – poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku zgodnie z danymi Usługodawcy, to jest: Promotraffic
Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków,

c) formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu w zakładce „Kontakt”.

2) Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się Serwisu, a w szczególności do Regulaminu prosimy zgłaszać za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w ust. 1 powyżej.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1)Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  jest Usługodawca.

2) Podanie przez Usługobiorcę Serwisu danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Jeżeli w tym ostatnim przypadku Usługobiorca odmówi podania określonych danych osobowych lub zgody na ich przetwarzanie, Usługobiorca może być pozbawiony dostępu do danej Usługi.

3) Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Usługobiorcę lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5) Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6) Zasady przetwarzania danych osobowych w Systemach teleinformatycznych przez Serwis określa Polityka prywatności.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)Treść Regulaminu jest udostępniona Usługobiorcom Serwisu nieodpłatnie na stronie Serwisu w taki sposób, aby Usługobiorca mógł przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu, za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

2) Mając na uwadze stały rozwój technologii, rozwój Serwisu oraz zmiany ustawodawcze, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3) O każdej planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorców Serwisu poprzez umieszczenie informacji o planowanej zmianie Regulaminu na stronie startowej Serwisu, w terminie co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.

4) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców.

5) Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się” lub hiperłącza o innej treści i tożsamym znaczeniu, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy wraz z treścią Newslettera.

6) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7) Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

ebook image

Pobierz bezpłatny e-book

Zapisz się do naszego newslettera, a my podeślemy Ci e-booka "Digital marketing dla e-commerce " bezpośrednio na Twoją skrzynkę.