Zapytanie ofertowe RPMP.03.03.02.-IP.01-12-008/16 Doradztwo – poszukiwanie partnerów zagranicznych z dnia 02.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP nr RPMP.03.03.02.-IP.01-12-008/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, PromoTraffic Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dotyczących określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych,przygotowania i przeprowadzenia ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.

I. Zamawiający:
PromoTraffic Sp. z o.o.
Ul.Wadowicka 8
30-415 Kraków
email: biuro@promotraffic.pl
tel.: + 48 12 307 07 05

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozjowu Regionalnego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

III. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:
Robert Stolarczyk, r.stolarczyk@promotraffic.pl

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
85312320-8 – Usługi doradztwa
zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

V. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie).
Aby pozyskać odpowiednich odbiorców na rynku brytyjskim i amerykańskim oraz dokonać właściwego wyboru firma PromoTraffic skorzysta z instrumentu – doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie).
Na podstawie dostępnych informacji zostanie wykonana wstępna selekcja potencjalnych odbiorców (baza danych klientów zawierających dane teleadresowe, profil działalności, imię i nazwisko decydenta, adres email),do których skierowane będą zapytania i oferty o współpracy.
Po dokonaniu wstępnego wyboru firm wykonawca usługi przygotuje akcje telemarketingowe sporządzi ofertę współpracy oraz dokona umówienia spotkań. Następnie odwiedzi potencjalnych artnerów handlowych w celu przeprowadzenia z nimi negocjacji handlowych. Planuje się, iż dedykowane aktualne bazy wielokrotnego użytku będą zawierać dane teleadresowe, profil działalności, imię i nazwisko decydenta, adres e-mail i będą umożliwiać efektywne wyszukiwanie partnerów handlowych i będą wykorzystywane przez cały okres wdrożenia.
Przedsiębiorstwo dotychczas nie prowadziło sprzedaży na rynku brytyjskim i amerykańskim, w związku z czym nie posiada wystarczających informacji o potencjalnych odbiorcach. W celu zwiększenia szans na zdobycie nowych kontrahentów rekomenduje się zakup niniejszej usługi doradczej u firmy zewnętrznej .

VI. Termin realizacji zamówienia (umowy):
Termin realizacji zadania czerwiec 2017 r.

VII. Warunki płatności:
Do uzgodnienia.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór),
nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór),
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutowało odrzuceniem oferty)
posiadają minimum roczne doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dotyczących określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania i przeprowadzenia ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg
formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutowało odrzuceniem oferty)
dysponują potencjałem osobowym i techniczny potrzebnym do wykonania zamówienia (ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty)
2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór).
3. Ocena spełniania wymogu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Sposób obliczenia ceny:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2) Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
3) Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów
5) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
8) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
11) Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
12) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
13) Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14) Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
15) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
17) Przesłanki odrzucenia oferty:
– jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– zostanie złożona po terminie składania ofert,
– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów
– nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

X. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium „Cena” – 80 pkt:
C min
X c = ———— x 80 pkt.
Ci
gdzie:
Xc – wartość punktowa ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena w ofercie „i”

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” – 20 pkt.:
– do 2 referencji – 5 pkt.
– 3-5 referencji – 10 pkt.
– powyżej 5 referencji – 20 pkt.

XI. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2017 do godziny 17.00 w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług doradczych w zakresie poszukiwania partnerów zagranicznych w ramach Projektu Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP nr RPMP.03.03.02.-IP.01-12-008/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub w formie elektronicznej na adres: biuro@promotraffic.pl.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załacznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Aneks z dnia 19.06.2017 do zapytania ofertowego „Doradztwo – poszukiwanie partnerów zagranicznych”


certyfikaty i wyróżnienia


European Search Awards 2017 & 2018

finalista w kategorii BEST PPC CAMPAIGN i BEST SMALL PPC AGENCY

Google Premier Partner Awards 2017

finalista w kategorii Growing Business Online Innovation

Ekomersy 2017

II miejsce w kategorii "Najlepsza agencja wspierająca generowanie sprzedaży"

Google Premier Partner

należymy do 2% najlepszych partnerów Google na świecie

Raport agencje interaktywne 2017

Najlepiej oceniona przez własnych klientów agencja SEO/SEM w raporcie